Rejestracja

Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.telemagazyn.pl

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin dotyczy korzystania z serwisu znajdującego się w Internecie pod adresem http://www.telemagazyn.pl (określanego dalej jako Serwis), w tym przeglądania i komentowania zamieszczonych w Serwisie materiałów. Regulamin niniejszy może być w każdym czasie jednostronnie zmieniany przez właściciela Serwisu, o którym mowa w ust.2 poniżej, w całości lub w części. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od momentu powiadomienia Użytkownika o zmianie poprzez opublikowanie go na stronach internetowych Serwisu w nowej treści.
 2. Właścicielem Serwisu jest Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 41.853.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609, zwana dalej Spółką.
§ 2 PODSTAWOWE DEFINICJE
 1. Spółka - Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 41 lok IX, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 41.853.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609;
 2. Serwis - stanowiący własność Spółki serwis internetowy prowadzony pod adresem http://www.telemagazyn.pl, który pozwala na przeglądanie i komentowanie materiałów umieszczonych przez Spółkę lub jej partnerów w Serwisie, a także w ograniczonym stopniu na przeglądanie Ogłoszeń;
 3. Materiał - umieszczone w Serwisie przez Spółkę lub jej partnerów artykuły, felietony, zdjęcia, filmy, etc., do których prawa autorskie lub z licencji przysługują Spółce lub jej Partnerom;
 4. Użytkownik - internauta, odwiedzający Serwis;
 5. Ogłoszenia - umieszczone w Serwisie odnośniki do ofert sprzedaży towarów lub usług zamieszczonych w innych serwisach internetowych Spółki, lub takie oferty przeniesione do Serwisu w całości;
 6. Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Serwisu Spółki są następujące: komputer PC z procesorem Pentium 200Mhz, pamięcią 32MB, systemem operacyjnym oraz przeglądarką internetową;
 7. Przeglądarka internetowa - jedna z następujących aplikacji komputerowych Mozilla Firefox 3.5.3 lub wyższy, Internet Explorer 7.0 lub wyższy, Opera 10.00 lub wyższy, Safari 4.0.3 lub wyższy, Chrome 3.0 lub wyższy, lub inna zgodna.
§ 3 FUNKCJONALNOŚĆ SERWISU
 1. Serwis posiada funkcjonalności w postaci możliwości: 1) przeglądania przez Użytkownika Materiałów, wraz z komentarzami; 2) komentowania przez Użytkownika Materiałów; 3) umieszczania przez Użytkownika w komentarzach do Materiałów lub w specjalnie przeznaczonym do tego miejscu na podstronach Serwisu zdjęć, filmów i utworów dźwiękowych Użytkownika, ewentualnie z linkami.
 2. Z zastrzeżeniem ust.3 poniżej do korzystania z pełni funkcjonalności Serwisu konieczna jest rejestracja Użytkownika, która odbywa się poprzez: a) poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie http://www.telemagazyn.pl/rejestracja/. Jako login Użytkownik podaje swój adres e-mail. Aby dokonać rejestracji należy zapoznać się z niniejszym regulaminem i zaakceptować jego treść podczas rejestracji w serwisie; b) aktywowanie założonego konta Użytkownika poprzez kliknięcie w link aktywacyjny nadesłany przez Spółkę na adres e-mail Użytkownika podany przy rejestracji.
 3. Do momentu stosownego poinformowania Użytkowników na stronie Serwisu funkcjonalności opisane w ust.1 pkt 3 powyżej nie są dostępne, zaś do korzystania z funkcjonalności opisanych w ust.1 pkt 1 i 2 powyżej nie jest konieczna rejestracja Użytkownika, o której mowa w ust.1 powyżej.
 4. Uzyskując dostęp do funkcjonalności opisanych w ust.1 powyżej Użytkownik: a) zobowiązuje się nie umieszczać w komentarzach do Materiałów lub w specjalnie przeznaczonym do tego miejscu na podstronach Serwisu treści (w jakiejkolwiek formie) sprzecznych z niniejszym regulaminem, przepisami prawa, normami etycznymi lub moralnymi, o charakterze erotycznym, pornograficznym, obrazoburczym lub w inny sposób nieprzyzwoitym, obrażających, zniesławiających lub w inny sposób dyskredytujących osoby fizyczne lub prawne; b) zobowiązuje się umieszczać w komentarzach do Materiałów lub w specjalnie przeznaczonym do tego miejscu na podstronach Serwisu jedynie takie treści (niezależnie od formy), do których posiada prawo umożliwiające ich umieszczenie w Serwisie.
§ 4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Użytkownicy posiadają prawo do prywatności i ochrony ich danych osobowych.
 2. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik w celu pełnego korzystania z jego funkcjonalności winien w stosownym formularzu podać swoje prawdziwe dane osobowe. Podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez SR dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 2408 dla celów realizacji i świadczenia usług związanych z korzystaniem z Serwisu zgodnie z niniejszym regulaminem oraz w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polska Press Sp. z o.o., w tym organizacji takich działań. Polska Press Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych osobowych ma prawo do wglądu do swoich danych w siedzibie Polska Press Sp. z o.o. oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych osobowych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych osobowych, a także wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych lub żądać ich usunięcia, co jednak wiązać się będzie z koniecznością rozwiązania umowy świadczenia usług łączącej Użytkownika z Polska Press Sp. z o.o. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polska Press Sp. z o.o. na piśmie (na adres: Polska Press, ul. Domaniewska 41 (budynek Saturn), 02-672 Warszawa. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do korzystania z pełni funkcjonalności Serwisu.
 3. Właściciel danych osobowych akceptuje, że Administratora Danych Osobowych może z zachowaniem przepisów prawa powierzyć przetwarzania jego danych osobowych zewnętrznemu usługodawcy, jeśli okaże się, że powierzenie takie jest konieczne w celu prawidłowego wykonania umowy z właścicielem danych osobowych i tylko w zakresie w jakim będzie to niezbędne do realizacji tej umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Wszystkie dane osobowe są szyfrowane i nawet w przypadku przechwycenia transmisji nie pozwalają na swobodne ich odczytanie przez osoby nieupoważnione. Wszelkie pytania dotyczące ochrony prywatności należy kierować na adres e-mail: [email protected]
 4. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik może wyrazić także zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane w formularzu rejestracyjnym adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Polska Press Sp. z o.o. dotyczącą produktów i usług oferowanych przez Polska Press Sp. z o.o., a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Polska Press Sp. z o.o.
§ 5 PRAWA AUTORSKIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony WWW Serwisu, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, do których prawo nie przysługuje Użytkownikom, podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących Spółce.
 2. Użytkownik nie ma prawa kopiować ani utrwalać elementów ani całości Serwisu, jego elementów, w tym Materiałów i Ogłoszeń, w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie.
 3. Umieszczając w komentarzach do Materiałów lub w specjalnie przeznaczonym do tego miejscu na podstronach Serwisu jedynie treści, o których mowa w § 3 pkt 1 ppkt 2 i 3 powyżej Użytkownik gwarantuje Spółce, że jest jedynym autorem i producentem tych materiałów, nie przeniósł na nikogo praw autorskich ani pokrewnych do treści, i udziela Spółce zezwolenia na nieograniczone w czasie publikowanie tych treści w ramach Serwisu w niezmienionej formie i treści oraz na archiwizowanie tych treści wraz z pozostałą zawartością Serwisu z tym zastrzeżeniem, że Spółka ma prawo usuwać z treści, o których mowa powyżej elementy, wyrazy lub sformułowania powszechnie uznane za obraźliwe, nieprzyzwoite, naruszające prawo lub powszechny zwyczaj, normy moralne lub etyczne, a także w w w/w zakresie gwarantuje, że osoby występujące w tych treściach udzieliły nieodpłatnej zgody na korzystanie z ich wizerunku w w/w sposób, w tym przez Spółkę.
 4. Spółka może w każdym czasie i bez żadnych konsekwencji prawnych lub finansowych usunąć z Serwisu całość lub elementy treści, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 i 3 powyżej.
 5. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn Użytkownik naruszy jakikolwiek obowiązek, o którym mowa w § 3 ust. 3 powyżej i w związku z tym osoby trzecie lub instytucje wystąpią z jakimikolwiek roszczeniami wobec Spółki, Użytkownik natychmiast przejmie na siebie pełną odpowiedzialność za odnośne naruszenia, zwolni z odpowiedzialności Spółkę i zaspokoi roszczenia poszkodowanych lub pokrzywdzonych osób lub instytucji. Jeżeli w sprawach opisanych w zdaniu poprzednim toczy się już jakiekolwiek oficjalne postępowanie dodatkowo Użytkownik natychmiast wstąpi do tego postępowania zamiast lub obok Spółki i najszerzej dopuszczalnym przez prawo zakresie zwolni z odpowiedzialności Spółkę. Bez względu na postanowienia zdań poprzednich w sytuacjach tam opisanych Użytkownik zobowiązany będzie na pierwsze wezwanie naprawić wszelką szkodę poniesioną przez Spółkę, w szczególności zwrócić Spółce wydatki poniesione na odszkodowania, koszty ugód sądowych i pozasądowych, koszty sądowe i profesjonalnych pełnomocników, koszty postępowania egzekucyjnego, ekspertyz itd.
§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wsparcie, pomoc techniczną oraz kontakt ze Spółką w sprawie funkcjonowania Serwisu Użytkownik może uzyskać pod e-mailem [email protected].
 2. Reklamacje, uwagi i zapytania związane z funkcjonowaniem Serwisu należy kierować na adres e-mail [email protected].
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące treści i funkcjonowania Serwisu kierowane przez Użytkowników rozpatrywane są przez Spółkę niezwłocznie, w miarę możliwości nie później niż w terminie 30 dni. O wynikach postępowania reklamacyjnego Spółka zawiadamiać będzie Użytkowników elektronicznie na adresy zwrotne zgłoszeń złożonych w sposób opisany w ust.1 powyżej.
 4. Do przeglądania i korzystania z Ogłoszeń zastosowanie mają właściwe postanowienia regulaminów serwisów internetowych Spółki, z których pochodzą dane Ogłoszenia.
 5. Według najlepszej wiedzy Spółki brak jest szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach Serwisu.
 6. Na żądanie, w tym przesłane drogą elektroniczną, Użytkownika lub osoby korzystającej z serwisu będących właścicielami danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę w związku ze świadczeniem usług, o których mowa w regulaminie, osobie tej zostaną przesłane informacje dotyczące ich ochrony lub korzystania z serwisu w sposób anonimowy.
 7. Żądanie, o którym mowa w ust. 6 powinno zostać przesłane na adres, w tym elektroniczny, Spółki. Spółka bez zbędnej zwłoki udostępni na podany adres elektroniczny informacje na temat ewentualnej możliwości korzystania z usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu oraz udostępnianych przez Spółkę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, oraz podmiotu, któremu Spółka ewentualnie powierzyła przetwarzanie danych osobowych.

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

  Za darmo

Nie masz konta?

Zarejestruj się!

 • Lista Twoich ulubionych stacji

  Możesz ustawić listę swoich ulubionych stacji, do której będziesz miał dostęp zawsze po zalogowaniu do serwisu.

 • Newsletter pełen hitow i plotek

  Najciekawsze programy i gorące plotki! Newsletter Telemagazynu prosto na Twoją skrzynkę e-mail.

Logowanie

Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

×

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.