R E G U L A M I N KONKURSU "Wielki konkurs TeleMagazynu"

R E G U L A M I N KONKURSU "Wielki konkurs TeleMagazynu"

R E G U L A M I N KONKURSU "Wielki konkurs TeleMagazynu"

I. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - podmiot wskazany w punkt 2.1. poniżej; b) Operatorzy Telefonii Komórkowej - firmy telekomunikacyjne świadczące usługi sieci GSM na terenie Polski; c) Premium SMS - usługa w standardzie GSM, w ramach, której wysłanie wiadomości SMS przez Uczestnika związane jest z pobraniem przez Operatora Telefonii Komórkowej opłaty wyższej niż standardowa opłata za przesłanie SMS z telefonu komórkowego na inny telefon komórkowy; d) Konkurs - Konkurs opisany w dalszej części niniejszego Regulaminu; e) Abonent - Użytkownik sieci telefonii GSM zarówno w systemie abonamentowym jak systemie pre-paid w sieciach GSM Operatorów Telefonii Komórkowej; f) Uczestnik - Abonent biorący udział w Konkursie; g) Laureat - osoba, która wygrała nagrodę w Konkursie; h) Wiadomość SMS (SMS) - wiadomość tekstowa, wysyłana przez Uczestnika na numer Premium SMS; i) Komisja konkursowa - zespół osób powołanych przez Organizatora do nadzoru i organizacji Konkursu. W skład Komisji konkursowej wchodzą Magdalena Chudzikiewicz, Paweł Pakosz, Małgorzata Burcewicz j) Regulamin - niniejszy Regulamin Konkursu.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2.1. Organizatorem Konkursu jest Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408, NIP 522-01-03-609. 2.2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.3. Konkurs trwa od dnia 04.10.2013 r. do dnia 24.10.2013 r., przy czym rozpatrywanie reklamacji oraz czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród zakończą się do dnia 14 listopada 2013r.. Konkurs składa się z trzech niezależnych edycji. Uczestnicy Konkursu mogą brać udział w każdej edycji. Pierwsza edycja trwa od 4.10.2013 r. od godziny 6.00 do 10.10.2013 r., do godziny 23.59. Druga edycja trwa od 11.10.2013 r. od godziny 6.00 do 17.10.2013 r., do godziny 23.59. Trzecia edycja trwa od 18.10.2013 r. od godziny 6.00 do 24.10.2012 r., do godziny 23.59.

2.4. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna opisana w pkt 2.5., która w dowolnym miejscu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w terminach wskazanych w pkt 2.3. powyżej wyśle SMS z odpowiedzią na pytanie konkursowe, które będzie zamieszczone w dodatku telewizyjnym Tele Magazyn. 2.5. Z zastrzeżeniem pkt 2.9. poniżej Uczestnikiem niniejszego Konkursu może być każda osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego), która w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia następujące warunki: a) posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; b) zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia; c) jest osobą pełnoletnią (za osobę pełnoletnią Organizator uważać będzie osobę, która w dniu wysłania zgłoszeniowego SMS-a ma ukończone 18 lat). d) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. 2.6. W celu uczestniczenia w Konkursie Uczestnik Konkursu powinien posiadać aktywny, w jednej z sieci GSM Operatorów Telefonii Komórkowej w Polsce, telefon komórkowy. 2.7. Konkurs jest dostępny wyłącznie dla Uczestników w zasięgu sieci GSM Polskich Operatorów Komórkowych. 2.8. Przesłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu. 2.9. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin, jak również inne osoby biorące bezpośredni udział w organizacji Konkursu. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: rodziców, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE PROMOCYJNYM 3.1. Konkurs składa się z trzech niezależnych edycji: a) Edycja 1 - (od 04.10.2013 r. do 10.10.2013 r.)- należy odpowiedzieć SMS-em na pytanie konkursowe, opublikowane w Tele Magazynie dniu 04.10.2013r. b) Edycja 2 - (od 11.10.2013 r. do 17.10.2013 r.)- należy odpowiedzieć SMS-em na pytanie konkursowe opublikowane w Tele Magazynie w dniu 11.10.2013r. c) Edycja 3 - (od 18.10.2013 r. do 24.10.2013 r.) - należy odpowiedzieć SMS-em na pytanie konkursowe opublikowane w Tele Magazynie w dniu 18.10.2013 r.

3.2 SMS o treści: TM.xxx (gdzie xxx oznacza odpowiedź na pytanie konkursowe) należy wysłać na numer 72355 z telefonu komórkowego (opłata za wysłanie 1 [jednego] SMS-a na numer 72355 wynosi 2 zł + VAT tj. 2,46 zł. 3.3. Nagrody w Konkursie będą przyznawane przez komisję konkursową autorom najciekawszych odpowiedzi, którzy spełnią wszystkie warunki konkursu. 3.4. W Konkursie uwzględniane będą jedynie SMS-y wysyłane za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie będą uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą Internetu. 3.6. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dotarciu SMS-a do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ SMS-a na serwer systemu teleinformatycznego Organizatora. 3.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci GSM, za pośrednictwem których Uczestnicy przesyłają SMS-a. 3.8. Czas nadesłania SMS-ów w Konkursie będzie rejestrowany przez system Organizatora.

IV. PULA NAGRÓD W KONKURSIE 4.1. Nagrodami w każdej edycji Konkursu są:

  • 2 Telewizory Sony 40’’ 40R471 o wartości 2299 zł brutto każdy,
  • 1 Tablet Apple iPad mini 16GB Biały (MD531FD/A) o wartości 1549zł brutto,
  • 1 Aparat cyfrowy Sony DSC 610 o wartości 350 zł brutto każdy,
  • 5 Mikrofalówek AMICA o wartości 330 zł każda,
  • 12 Tunerów DVBT o wartości 159 zł netto każdy,
  • 6 MP3Sony NWZ-B172F o wartości 150 zł brutto każda,
  • 10 Tosterów AMICA H2011 o wartości 90 zł brutto każdy

4.2. Laureatom w Konkursie nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za nagrody określone w niniejszym Regulaminie.

V. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE ORAZ NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU 5.1. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni spośród tych Uczestników, którzy spełnią wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie. 5.2. Nagrody otrzymają uczestnicy, których odpowiedzi zostaną wybrane przez komisję konkursową. Laureaci każdej edycji otrzymają nagrody wg następującego klucza: I miejsce: Telewizor Sony 40’’ 40R471, II miejsce: Tablet Apple iPad mini 16GB Biały (MD531FD/A), III miejsce: Aparat cyfrowy Sony IV miejsce: Mikrofalówka Amica V miejsce: Tuner DVBT VI miejsce: MP3 Sony NWZ-B172F VII miejsce: Toster Amica H2011.

5.3. Organem sprawującym nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu oraz wyborem laureatów będzie powołana przez Organizatora wewnętrzna Komisja. Komisja ta rozstrzyga wszystkie wątpliwości związane z niniejszym Konkursem. 5.4. Decyzje Komisji są ostateczne. Jednakże zapis ten nie wyłącza dochodzenia przez Uczestnika roszczenia w postępowaniu reklamacyjnym.

VI. SPOSÓB OGŁASZANIA WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE PROMOCYJNYM 6.1. Z Laureatami Organizator skontaktuje się poprzez przesłanie wiadomości SMS informującej o wygranej najpóźniej w ciągu 5 dni od zakończenia każdej edycji Konkursu na numer telefonu komórkowego, z którego Laureat dokonał połączenia z numerem konkursowym 72355. 6.2. Laureat, który został poinformowany o nagrodzie zgodnie z punktem 6.1. powyżej powinien wybrać adres lokalizacji w której osobiście odbierze nagrodę. Adresy lokalizacji zawiera załącznik do niniejszego Regulaminu. 6.3. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Konkursie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6.4. W przypadku braku kontaktu z Laureatem z przyczyn leżących po stronie Laureata w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu traci on prawo do nagrody. W takim przypadku nagroda przepada na rzecz Organizatora. 6.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody przez Uczestnika w jednej ze wskazanych przez Organizatora lokalizacji. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody, która pozostaje własnością Organizatora. 6.9 Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do odbioru przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. 6.10 W przypadku rezygnacji z odbioru nagrody, Organizator nie będzie zobowiązany do wypłaty jej równowartości, ani pokrycia jakichkolwiek kosztów poniesionych przez Laureata Konkursu.

VII. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

7.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia niniejszego Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie, listem poleconym na adres Polskapresse Sp. z o.o., w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników każdej edycji. 7.2. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania Uczestnika i numer telefonu, z którego został przesłany SMS, jak również dokładny opis i powód reklamacji. 7.3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję o której mowa w pkt. 5.3. w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku postępowania reklamacyjnego listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 7.4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym. 7.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem firm kurierskich oraz Poczty Polskiej, a w szczególności zniszczenie, uszkodzenie, a także nieterminowe doręczenie lub brak doręczenia reklamacji.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA 8.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach SMS-owych określonych w niniejszym Regulaminie. Organizator nie ponosi także odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci GSM, za pośrednictwem, których Uczestnicy przesyłają SMS-y. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane siłą wyższą zakłócenia lub przerwy w działaniu aplikacji technicznej, przy pomocy, której przeprowadzany jest Konkurs, w szczególności za opóźnienia w komunikacji spowodowane obciążeniami łącz telekomunikacyjnych. 8.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości wydania nagród Laureatom z powodu: nieprawidłowego wysłania SMS-a, niemożliwości kontaktu z Laureatem; niedotrzymania przez Uczestnika terminów wskazanych przez Organizatora w niniejszym Regulaminie w szczególności terminów nadsyłania SMS-ów; odmowy przyjęcia nagrody przez Laureata; niemożności odbioru nagrody we wskazanej lokalizacji; opóźnień lub jakiekolwiek przeszkód w wydaniu nagrody spowodowanych siłą wyższą. 8.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione przez system SMS, treści przesyłane SMS-em, indywidualne ustawienia telefonów komórkowych oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych. 8.4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących prawa własności do posiadanych telefonów komórkowych, z których Uczestnicy wysyłają SMSy. Uprawnioną do otrzymania nagrody jest osoba, której dane zostaną podane Organizatorowi zgodnie z Regulaminem. IX. DANE OSOBOWE 1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 41.853.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i powiadomienia zwycięzców oraz przekazania nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polskapresse Sp. z o.o., a także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych. 2. Polskapresse Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę oraz zażądać ich usunięcia w ogóle, co jednak wiązać się będzie z brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polskapresse Sp. z o.o. na piśmie. 3. Akceptując treść niniejszego Regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża nadto zgodę na publikację imienia i nazwiska. 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże warunkiem otrzymania nagrody w konkursie jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 10.1. Regulamin dostępny będzie w siedzibie Polskapresse Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.telemagazyn.pl 10.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa. 10.3. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. Wizerunek nagród przedstawiony w materiałach reklamowych może odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu. 10.4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmówić mu przyznania nagrody, w stosunku, do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem. Uprawnienie to przysługuje w szczególności w przypadku powzięcia wiedzy o korzystaniu ze sprzętu komputerowego przy wysyłaniu wiadomości SMS. 10.5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. O ewentualnych zmianach Regulaminu Uczestnicy Konkursu będą informowani poprzez stronę www.telemagazyn.pl.

Załącznik do Regulaminu

PRASA LUBELSKA KURIER LUBELSKI Ul. Krakowskie Przedmieście 10 20-002 Lublin Tel. 81 446 28 00

PRASA BAŁTYCKA DZIENNIK BAŁTYCKI Ul. Targ Drzewny 9/11 80-894 Gdańsk Tel. 58 300 31 00

PRASA ŚLĄSKA DZIENNIK ZACHODNI Media Centrum Ul. Baczyńskiego 25A 41-203 Sosnowiec Tel. 32 634 21 00

PRASA KRAKOWSKA GAZETA KRAKOWSKA, DZIENNIK POLSKI Al. Pokoju 3 31-548 Kraków Tel. 12 688 85 01

PRASA ŁÓDZKA DZIENNIK ŁÓDZKI, DZIENNIK ILUSTROWANY Ul. Ks. I. Skorupki 17/19 90-532 Łódź Tel. 42 665 93 00

PRASA POZNAŃSKA GŁOS WIELKOPOLSKI Ul. Grunwaldzka 19 60-782 Poznań Tel. 61 869 42 13

PRASA WROCŁAWSKA GAZETA WROCŁAWSKA Ul. Świętego Antoniego 2/4 50-073 Wrocław Tel. 71 374 81 00

PRASA WARSZAWSKA POLSKAPRESSE UL. DOMANIEWSKA 41 02-672 WARSZAWA

Komentarze

Skomentuj
  • Brak komentarzy.

Dodaj komentarz

Dodając komentarz, akceptujesz regulamin.

Telemagazyn poleca

Hity dnia

Wszystkie hity »


Logowanie

Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

×