Regulamin konkursu "Ćwierćfinał The Voice of Poland"

Szczegółowy regulamin konkursu "Ćwierćfinał The Voice of Poland".

§ 1. Nazwa.
Konkurs będzie prowadzony pod nazwą "Ćwierćfinał The Voice of Poland".

§ 2. Organizatorzy.
1. Organizatorem konkursu jest Polska Press Grupa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-672 przy ul. Domaniewskiej 45, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym 42.000.000 zł, NIP 522-01-03-609, zwana dalej „Organizatorem”, właściciel serwisu www.telemagazyn.pl.

§ 3. Miejsce i czas trwania.
1. Konkurs prowadzony będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Konkurs rozpoczyna się 5.11.2017 r. o godzinie 16:00, a kończy w dniu 8.11.2017 r. o godzinie 12:00:00.
3. Wyniki konkursu zostaną podane nie później niż 9.11.2017 r.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony i ogłoszony na kanale "Telemagazyn" na platformie Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCQm37MXFi615rHuJNt4qd1A) zwanym dalej w treści regulaminu Serwisem.

§ 4. Uczestnicy Konkursu.
1. W konkursie, na warunkach określonych w regulaminie, mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie. Udział uczestników małoletnich dopuszczany jest jedynie za zgodą przedstawiciela ustawowego.
2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości i uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.
3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§5. Zasady Konkursu.
1. Zadaniem uczestnika jest odpowiedzenie na pytanie: "Który trener powinien triumfować w tej edycji The Voice of Poland?". 2. Przesłany materiał powinien zawierać: odpowiedź tekstową na pytanie konkursowe, zwaną dalej Materiałem Konkursowym.
3. Decyzję o przyjęciu na Konkurs nadesłanego Materiału Konkursowego podejmuje Organizator.
4. Poprzez zgłoszenie Materiału Konkursowego w sposób określony w niniejszym regulaminie, uczestnik Konkursu oświadcza, że zgłoszony przez niego materiał nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia Materiału Konkursowego do Konkursu. 5. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z wytycznymi dla społeczności YouTube (https://www.youtube.com/t/community_guidelines). Nieprzestrzeganie tych wytycznych powoduje dyskwalifikację w konkursie.

§ 6. Dane osobowe.
1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i powiadomienia zwycięzców oraz przekazania nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polska Press Sp. z o.o., a także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
2. Polska Press Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polska Press Sp. z o.o. na piśmie.
3. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża nadto zgodę na publikację imienia i nazwiska.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże warunkiem otrzymania nagrody w konkursie jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

§ 7. Zgłoszenie do Konkursu.
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w dniach od 5.11.2017 r., godz.16:00, do 8.11.2017 r. godz.12:00:00 odpowiedzieć na pytanie: "Który trener powinien triumfować w tej edycji The Voice of Poland?" 2. Materiały nadesłane po terminie określonym w ust. 1 powyżej nie będą brane pod uwagę przy wyborze osób nagrodzonych.
3. Ocena Materiałów konkursowych przez Jury nastąpi do 9.11.2017 r.
4. Jury wybierze dwa Materiały Konkursowe, których autorzy zostaną nagrodzeni.

§ 8. Nagrody w konkursie.
1. Miejsca I-II - podwójne zaproszenia na 2. odcinek na żywo "The Voice of Poland"
2. Osoba nagrodzona zostanie poinformowana o wygranej i sposobie odebrania nagrody mailowo lub telefonicznie, w ciągu 3 dni roboczych od momentu wyłonienia.
3. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać jeden Materiał Konkursowy.
4. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość w pieniądzu.
5. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków Regulaminu, nie odeśle danych adresowych do wysyłki w ciągu 14 dni roboczych, lub nie odbierze przyznanej mu nagrody jego prawo do nagrody wygasa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych, adresu oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz przekazania mu nagrody.

§ 9. Postępowanie reklamacyjne.
1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia konkursu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach konkursu. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje jedynie uczestnikom konkursu.
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

§ 10. Postanowienia końcowe.
1. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia trwania konkursu i zmian w regulaminie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich podania do wiadomości Uczestnikom przez publikację regulaminu w nowym brzmieniu na stronie www.telemagazyn.pl. Zmiany nie naruszają praw już nabytych.
2. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu w warszawskiej siedzibie Organizatora przy ul. Domaniewska 45 oraz na stronie www.telemagazyn.pl.
3. W sprawach nienormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.

Komentarze

Skomentuj
  • Brak komentarzy.

Dodaj komentarz

Dodając komentarz, akceptujesz regulamin.

Telemagazyn poleca

Hity dnia

Wszystkie hity »


Logowanie

Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

×