Regulamin konkursu "Cyfrówka na majówkę"

Regulamin konkursu "Cyfrówka na majówkę"

Regulamin konkursu "Cyfrówka na majówkę"

§1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą "Cyfrówka na majówkę".

§2. Organizatorem konkursu jest Polskapresse Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 41, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym 41.503.000 zł, NIP: 522-01-03-609, zwana dalej "Organizatorem"

§3. Konkurs prowadzony będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. §4. Konkurs rozpoczyna się dnia 14.04.2011r. o godzinie 9:00 a kończy w 27.04.2011r. o godzinie 23:59.

§5. Konkurs zostanie przeprowadzony przy użyciu platformy internetowej telemagazyn.pl , zwanej dalej w treści Regulaminu Serwisem.

§6. Uczestnicy Konkursu

 1. W Konkursie, na warunkach określonych w Regulaminie, mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu w całości; uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do brania udziału w Konkursie.

§7. Zasady konkursu

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu konkursu ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 2. Zadaniem uczestnika jest dokonać subskrypcji newslettera, a następnie odpowiedzieć na pytanie zawarte w przesłanym newsletterze, w terminie 14.04.2011 r do 27.04.2011 r. (odpowiedź zwana jest dalej Materiałem Konkursowym).
 3. Uczestnik może też odpowiedzieć na pytanie konkursowe, które opublikowane zostanie na stronach serwisu Telemagazyn.pl po 25 kwietnia 2011. Odpowiedzi należy wysyłać na adres: telekonkurs@polskapresse.pl lub telemagazyn@polskapresse.pl. Obie formy uczestnictwa w konkursie będą traktowane jako prawidłowe.
 4. Uczestnik udziela Organizatorowi zgody (licencja) na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub w części, wykorzystanie przesłanych Materiałów Konkursowych na następujących polach eksploatacji:

Utrwalenie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym utrwalanie (analogowe i cyfrowe) na nośnikach audiowizualnych, w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych i innych nośnikach zapisu cyfrowego, i w sieci multimedialnej (w tym Internet), wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, rozpowszechnianie i publikowanie Materiału Konkursowego, w tym nadawanie (w tym tzw. simulcasting lub webcasting) w całości lub we fragmentach dowolnie wybranych przez Polskapresse - za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną i nadawanie kablowe, oraz za pośrednictwem satelity, obrót Materiałem Konkursowym oraz jego opracowaniami w kraju i za granicą, w tym także wynajęcie, wydzierżawienie, lub oddanie go do użytku na podstawie innego stosunku prawnego, wypożyczanie, najem, użyczenie lub wymiana nośników, na których utrwalono lub zwielokrotniono Materiały Konkursowe, retransmisja Materiału Konkursowego - w nieograniczonej ilości nagrań, wprowadzenie do pamięci komputera i sieci multimedialnej w tym Internetu w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, wykorzystanie w utworach multimedialnych i na stronach internetowych Polskapresse Sp. z o.o., oraz wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, publiczne i niepubliczne udostępnianie Materiałów Konkursowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności jako SMS, MMS, WAP, w Internecie, telewizji interaktywnej, wideo na żądanie, audio na żądanie, w sieci Wi-Fi i Wi-Max. 5. Uczestnik oświadcza, że jest autorem Materiału Konkursowego. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Organizatorowi zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia Organizatora z obowiązku świadczenia z tego tytułu.

§8. Dane osobowe

 1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych przez Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 41.503.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i powiadomienia zwycięzców oraz przekazania nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polskapresse Sp. z o.o., a także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
 2. Polskapresse Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polskapresse Sp. z o.o. na piśmie.
 3. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża nadto zgodę na otrzymywanie od Polskapresse Sp. z o.o. informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w celach związanych z realizacją niniejszego Konkursu.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże warunkiem otrzymania nagrody w konkursie jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

§9. Zgłoszenie do Konkursu

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy zasubskrybować newsletter Serwisu oraz w dniach od 14.04.2011r. od godziny 9:00, do 27.04.2011r. do godziny 23:59 przesłać odpowiedź na pytanie tam zamieszczone drogą mailową na adres telemagazyn@polskapresse.pl .

§10. Nagrody w Konkursie 1. Aparat fotograficzny Samsung NX10 o wartości 1849 PLN brutto +nagroda pieniężna wysokości 185PLN (sto osiemdziesiąt pięć złotych). 2. Dwa(2) aparaty fotograficzne Samsung NX100 o wartości 1879PLN brutto każdy +nagroda pieniężna wysokości 188PLN(sto osiemdziesiąt osiem złotych).

§11. Jury w Konkursie 1. Oceny nadesłanych Materiałów Konkursowych dokona Jury powołane przez Organizatora. 2. Ocena Materiałów Konkursowych przez Jury nastąpi w terminie do dnia 28.04.2011r. Jury będzie brać pod uwagę oryginalność oraz unikalność prac, dodatkowym atutem będzie dowcipny charakter odpowiedzi. Jury wyłoni trzech (3)laureatów spośród osób, które w terminie nadeślą Materiały Konkursowe. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

§12. Osoby nagrodzone zostaną poinformowane o wygranej, wysokości i sposobie zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród oraz sposobie odebrania nagrody mailowo lub telefonicznie w ciągu trzech dni od momentu rozstrzygnięcia Konkursu.

§13. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U.z 2000 r., Nr 14, poz. 176). Od łącznej wartości nagrody stanowiącej sumę nagrody przyznanej Zwycięzcy określonej w § 10 Organizator naliczy właściwy podatek na poczet podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art.30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U.z 2000 r., Nr 14, poz.176), który potrąci z przyznanej nagrody pieniężnej określonej w § 10.

§14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody z przyczyn leżących po stronie laureatów osób nagrodzonych. W takim przypadku osoby te tracą prawo do nagrody.

§15. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia trwania konkursu i zmian w regulaminie.

§16. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu w warszawskiej siedzibie Organizatora przy ul. Domaniewskiej 41, oraz na platformie internetowej telemagazyn.pl.

§17. W sprawach nienormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.

§18. Organizator ustanawia konto korespondencyjne dla wszelkiej korespondencji związanej z Konkursem pod adresem e-mail: telekonkurs@polskapresse.pl lub telemagazyn@polskapresse.pl.

Komentarze

Skomentuj
 • Brak komentarzy.

Dodaj komentarz

Dodając komentarz, akceptujesz regulamin.

Telemagazyn poleca

Hity dnia

Wszystkie hity »


Logowanie

Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

×