Regulamin konkursu "Jobs. Bez jakiego urządzenia nie możesz się obejść i dlaczego?"

Regulamin konkursu "Jobs. Bez jakiego urządzenia nie możesz się obejść i dlaczego?"

Regulamin konkursu "Jobs. Bez jakiego urządzenia nie możesz się obejść i dlaczego?"

§ 1. Nazwa. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą "Jobs. Bez jakiego urządzenia nie możesz się obejść i dlaczego?" § 2. Organizatorzy. 1. Organizatorem konkursu jest Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-672 przy ul. Domaniewskiej 41, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym 41.853.000 zł, NIP 522-01-03-609, zwana dalej "Organizatorem", właściciel serwisu www.telemagazyn.pl. § 3. Miejsce i czas trwania. 1. Konkurs prowadzony będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Konkurs rozpoczyna się 23.08.2013 r. o godzinie 16.00, a kończy w dniu 08.09.2013 r. o godzinie 23:59:59. 3. Wyniki konkursu zostaną podane nie później niż 12.09.2013 r. 3. Konkurs zostanie przeprowadzony i ogłoszony w serwisie www.telemagazyn.pl, zwanym dalej w treści regulaminu Serwisem.
§ 4. Uczestnicy Konkursu. 1. W konkursie, na warunkach określonych w regulaminie, mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie. Udział uczestników małoletnich dopuszczany jest jedynie za zgodą przedstawiciela ustawowego. 2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości i uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. 3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. §5. Zasady Konkursu. 1. Zadaniem uczestnika jest zarejestrowanie się w Serwisie (jeżeli nie jest zarejestrowanym użytkownikiem)i odpowiedzieć na pytanie: "Bez jakiego urządzenia nie możesz się obejść i dlaczego? Uzasadnij krótko swoją odpowiedź." 3. Przesłany materiał powinien zawierać: odpowiedź tekstową na pytanie konkursowe, zwaną dalej Materiałem Konkursowym. 4. Decyzję o przyjęciu na Konkurs nadesłanego Materiału Konkursowego podejmuje Organizator. 5. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej zgody (licencja) na wielokrotne, nieograniczone w czasie i miejscu, w całości lub w części, wykorzystanie przesłanych Materiałów Konkursowych na następujących polach eksploatacji: a. utrwalenie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym utrwalenie (analogowe i cyfrowe) na nośnikach audiowizualnych, w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych i innych nośnikach zapisu cyfrowego, w sieci multimedialnej (w tym Internet), b. wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, rozpowszechnianie i publikowanie Materiału Konkursowego, w tym nadawanie (w tym tzw. simulcasting lub webcasting) w całości lub we fragmentach dowolnie wybranych przez Polskapresse - za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną i nadawanie kablowe, oraz za pośrednictwem satelity, c. obrót Materiałem Konkursowym oraz jego opracowaniami w kraju i za granicą, w tym także wynajęcie, wydzierżawienie, lub oddanie go do używania na podstawie innego stosunku prawnego, d. wypożyczanie, najem, użyczenie lub wymiana nośników, na których utrwalono lub zwielokrotniono Materiały Konkursowe, e. retransmisja Materiału Konkursowego- w nieograniczonej ilości nadań, f. wprowadzenie do pamięci komputera i sieci multimedialnej w tym Internetu w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, g. wykorzystanie w utworach multimedialnych i na stronach internetowych POLSKAPRESSE Sp. z o.o. oraz wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, h. publiczne i niepubliczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności jako SMS, MMS, WAP, w Internecie, telewizji interaktywnej, wideo na żądanie, audio na żądanie, w sieci Wi-Fi i Wi-Max 6. Poprzez zgłoszenie Materiału Konkursowego w sposób określony w niniejszym regulaminie, uczestnik Konkursu oświadcza, że zgłoszony przez niego materiał nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia Materiału Konkursowego do Konkursu oraz udzielenia licencji zgodnie z ust. 5 powyżej. § 6. Dane osobowe. 1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 41.853.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i powiadomienia zwycięzców oraz przekazania nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polskapresse Sp. z o.o., a także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych. 2. Polskapresse Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polskapresse Sp. z o.o. na piśmie. 3. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża nadto zgodę na publikację imienia i nazwiska. 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże warunkiem otrzymania nagrody w konkursie jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. § 7. Zgłoszenie do Konkursu. 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w dniach od 23.08.2013 od godziny 16.00, do 08.09.2013 r. do godziny 23:59:59 odpowiedzieć na pytanie: "Bez jakiego urządzenia nie możesz się obejść i dlaczego? Uzasadnij krótko swoją odpowiedź." 2. Materiały nadesłane po terminie określonym w ust. 1 powyżej nie będą brane pod uwagę przy wyborze osób nagrodzonych. 3. Ocena Materiałów konkursowych przez Jury nastąpi do 12.09.2013 r. 4. Jury wybierze cztery Materiały Konkursowe, których autorzy zostaną nagrodzeni. § 8. Nagrody w konkursie. 1. Miejsce: I - zestaw Canyon CNR-CP8 Miejsca II, III, IV - słuchawki Canyon CNL-HP03J

 1. Osoba nagrodzona zostanie poinformowana o wygranej i sposobie odebrania nagrody mailowo lub telefonicznie, w ciągu 3 dni roboczych od momentu wyłonienia.
 2. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać jeden Materiał Konkursowy.
 3. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość w pieniądzu.
 4. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków Regulaminu, nie odeśle danych adresowych do wysyłki w ciągu 14 dni roboczych, lub nie odbierze przyznanej mu nagrody jego prawo do nagrody wygasa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych, adresu oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz przekazania mu nagrody. § 9. Postępowanie reklamacyjne.
 5. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia konkursu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach konkursu. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje jedynie uczestnikom konkursu.
 6. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
 7. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

§ 10. Postanowienia końcowe. 1. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia trwania konkursu i zmian w regulaminie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich podania do wiadomości Uczestnikom przez publikację regulaminu w nowym brzmieniu na stroniewww.telemagazyn.pl. Zmiany nie naruszają praw już nabytych. 2. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu w warszawskiej siedzibie Organizatora przy ul. Domaniewska 41 oraz na stronie www.telemagazyn.pl. 3. W sprawach nienormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.

Komentarze

Skomentuj
 • hjjhjjhjjj@gmail.com (gość)

  Urządzenie bez jakiego nie mogę się obejść to z pewnością słuchawki. Słuchanie muzyki to moja pasja, można nawet powiedzieć styl życia. Muzyka sprawia że odczuwam euforię kiedy jej słucham, na mojej skórze pojawia się dreszcz, a świat przestaje istnieć. Dlatego słuchawki to przedmiot który zawsze noszę przy sobie, od ponad 6 lat nie zdarzyło mi się wyjść bez nich z domu. Nie ma w moim życiu nic tak istotnego jak dźwięki wydobywające się z moich słuchawek :)

  18.09.2013 20:05
 • woseba1@...

  Urządzenie bez jakiego nie mogę się obejść? Smartfon. Wydaje mi się, że zdecydowanie upraszcza on życie. Za pewne wiele osób opisze te urządzenie. Przedstawię jednak jak to urządzenie jest niezbędne z mojej perspektywy.

  Po pierwsze ułatwia kontakt z bliskimi. Mogę w każdej chwili go wyjąć, zadzwonić, napisać. Rozwiązać problem, umówić się na spotkanie, powiadomić o czymś, czy spytać babci, która mieszka na drugim końcu Polski o to, jak się czuje :-)

  Po drugie kalkulator, przelicznik walut, kalendarz, budzik, notatnik. A to wszystko w tym mobilnym urządzeniu. Ile zaoszczędza miejsca, do tego gwarancja że mając przy sobie telefon, nie trzeba się martwić o każdą rzecz z osobna (pomijając fakt, że gorzej jak się zapomni telefonu, wtedy nie ma się nic).

  Trzeci argument, internet! Każdy smartfon ma możliwość połączenia z siecią. Sprawdzić pocztę? Wynik meczu? A może telemagazyn, kiedy, na jakim programie leci dzisiaj mecz mojej drużyny bądź dobry film? Żaden problem :)

  Także nawigacja w obcym mieście, ile to zaoszczędza trudu.

  Ostatnim argumentem będzie rozrywka! :) Chwila odosobnienia, muzyka w słuchawkach, ktora da ukojenie. Upamiętnienie ważnej chwili, zrobienie zdjęcia. Multimedialne cetrum.

  Dlatego właśnie uważam, że najpożyteczniejsze urządzenie to smartonf, który posiada wiele funkcji, które są w tych czasach niezbędne. Pozwalają załatwić sprawy szybko, bezproblemowo, a zaoszczędzony czas uprzyjemnić, dostarczając multimedia i rozrywkę.

  08.09.2013 23:15
 • woseba1@...

  Urządzenie bez jakiego nie mogę się obejść? Smartfon. Wydaje mi się, że zdecydowanie upraszcza on życie. Za pewne wiele osób opisze te urządzenie. Przedstawię jednak jak to urządzenie jest niezbędne z mojej perspektywy.

  Po pierwsze ułatwia kontakt z bliskimi. Mogę w każdej chwili go wyjąć, zadzwonić, napisać. Rozwiązać problem, umówić się na spotkanie, powiadomić o czymś, czy spytać babci, która mieszka na drugim końcu Polski o to, jak się czuje :-)

  Po drugie kalkulator, przelicznik walut, kalendarz, budzik, notatnik. A to wszystko w tym mobilnym urządzeniu. Ile zaoszczędza miejsca, do tego gwarancja że mając przy sobie telefon, nie trzeba się martwić o każdą rzecz z osobna (pomijając fakt, że gorzej jak się zapomni telefonu, wtedy nie ma się nic).

  Trzeci argument, internet! Każdy smartfon ma możliwość połączenia z siecią. Sprawdzić pocztę? Wynik meczu? A może telemagazyn, kiedy, na jakim programie leci dzisiaj mecz mojej drużyny bądź dobry film? Żaden problem :)

  Także nawigacja w obcym mieście, ile to zaoszczędza trudu.

  Ostatnim argumentem będzie rozrywka! :) Chwila odosobnienia, muzyka w słuchawkach, ktora da ukojenie. Upamiętnienie ważnej chwili, zrobienie zdjęcia. Multimedialne cetrum.

  Dlatego właśnie uważam, że najpożyteczniejsze urządzenie to smartonf, który posiada wiele funkcji, które są w tych czasach niezbędne. Pozwalają załatwić sprawy szybko, bezproblemowo, a zaoszczędzony czas uprzyjemnić, dostarczając multimedia i rozrywkę.

  08.09.2013 23:15
 • iwonam72@...

  Urządzenia fajna sprawa te do domu to podstawa.Super dla mnie sa pomocne ,życie bez nich byłoby bezowocne.Pralka,mikser czy lodówka,nawet taka mała lokówka.I odkurzacz,i żelazko bez nich byłoby tylko fiasko.Dzięki wielkie za nie wszystkie, dzięki nim moje chwile z rodziną są bardziej bliskie.

  08.09.2013 20:11
 • babkazglowa@gmail.com (gość)

  Nie mogę się obejść bez komputera, służy mi do pracy, nauki i czasami rozrywki.

  08.09.2013 19:55
 • karolinaklemba@gmail.com (gość)

  Bez słuchawek, które wygram w tym konkursie ;) Będą mi przypominały o tym, że najlepsze rzeczy w życiu są naprawdę za darmo (więc będą na równi z moim ukochanym, ale ciii...!) ;)

  08.09.2013 14:18
 • iwona1215 (gość)

  Hmm nie mogę się obejść bez telefonu!!! Bez telefonu jak bez ręki!!! Jeszcze parę lat temu (ładnych parę lat) człowiek sobie nie zdawał sprawy jak uzależni się od tego teraz maleńkiego urządzenia! Jest niemal częścią mnie, gdy tylko zniknie z zasięgu wzroku (ręki) szuka się go w popłochu!

  07.09.2013 19:46
 • krzysiekm20@...

  Dla mnie niezastąpionym urządzeniem, będącym zawsze w cenie, jest stojący w miejscu wyjątkowym - telewizor 32-calowy. To tak zwane okno na świat jest ze mną zawsze za pan brat. Teleturniej, wiadomości czy seriale, przed odbiornikiem nie nudzę się wcale, Bo kto ma pilota ten ma władzę, I nic na to nie poradzę, że telewizyjny program śledzę szczegółowo, z telemagazyn.pl - daję słowo!

  07.09.2013 17:32
 • goodplayer512@gmail.com (gość)

  Nie mógł bym się obejść bez mojego smartphona gdyż bardzo ułatwia mi życie. Nowoczesne smartphony są jak mini komputery na których możemy wykonywać wiele operacji np. zapisywać wydarzenia , liczyć , robić zdjęcia . Dodatkowo mają funkcje dzwonienia i sms'owania co dla młodzieży jest bardzo ważne. Dzięki niemal stałemu podłączeniu do internetu możemy być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami , pogodą ;) co raz to nowsze aplikacje pomagają zamienić naszego smartphona w super maszynę która może służyć do niemal wszystkiego ;)

  07.09.2013 15:15
 • Goodplayer (gość)

  Nie mógł bym się obejść bez mojego smartphona gdyż bardzo ułatwia mi życie. Nowoczesne smartphony są jak mini komputery na których możemy wykonywać wiele operacji np. zapisywać wydarzenia , liczyć , robić zdjęcia . Dodatkowo mają funkcje dzwonienia i sms'owania co dla młodzieży jest bardzo ważne. Dzięki niemal stałemu podłączeniu do internetu możemy być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami , pogodą ;) co raz to nowsze aplikacje pomagają zamienić naszego smartphona w super maszynę która może służyć do niemal wszystkiego ;)

  07.09.2013 15:12
 • Ellisar

  Nie mógłbym się obejść bez komputera. Dlaczego? Bo używam go niemal do wszystkiego. Rano jadę do pracy i większość czasu siedzę przy komputerze, wprowadzając dane i obrabiając je. Nie wyobrażam sobie robienia tego ręcznie na papierze. Po powrocie do domu także z niego korzystam - czy to oglądając filmy, grając w gry czy sprawdzając wiadomości (nie posiadam telewizora). Mało tego - moje dziecko korzysta z komputera do edukacji (kupiliśmy mu między innymi program do nauki języka angielskiego), regularnie dzięki niemu dokonuję zakupów wyszukując okazje i najlepsze ceny, a także czytam opinie o produktach. Nie wspomnę już nawet, że dzięki komputerowi mogę w ogóle wziąć udział w tym konkursie;). Stał się on dla mnie i mojej rodziny podstawowym narzędziem, które znacznie ułatwia codzienne życie i to właśnie z komputera byłoby mi najtrudniej zrezygnować.

  07.09.2013 15:01
 • martinaangelmk@...

  Nie potrafię żyć bez elektronicznego organizera. Tak, przyznaję się bez bicia, jestem niezdyscyplinowany, spóźnialski i wszystko robię na ostatnią minutę, przepraszam… sekundę! Elektroniczny organizer jest nieodzownym gadżetem mojego chaotycznego życia. Układa mi plan dnia i dzięki temu wiem, kiedy, o jakiej godzinie i w jaki sposób mam się zjawić. Organizer przypomina mi o lekarstwach, podpowiada kiedy mamy z żoną rocznicę ślubu, a nawet oblicza mi kaloryczność posiłków i dokładnie na czas informuje mnie o wszystkim ,co niezbędne i konieczne. Gdyby nie on już dawno utonąłbym w papierkowej robocie rwąc włosy z głowy, żona by mnie rzuciła i za pewne wyleciałbym z pracy. Organizer to mój przyjaciel na dobre i na złe. Zawsze jest ze mną w swoim pluszowym futerale i tylko czeka, aż go będę potrzebował. Można powiedzieć, że jest to taka moja „przypominajka” - dokładnie taka sama jaką dostał Neville Longbottom w pierwszej części Harrego Pottera, aby o niczym nie zapomnieć i być poukładanym i dokładnym.

  07.09.2013 01:49
 • Natalia N (gość)

  Słuchawki do muzyki słuchania , które używam od nocy do rana. Używam je całą noc ,bo w muzyce jest moc

  07.09.2013 00:06
 • niedzwiedzis@...

  Mam jedno urządzenie towarzyszące mi od zawsze i bez którego nie wyobrażam sobie życia. Jest on niezbędny w każdym domu. Wszelkie naprawy nie byłyby możliwe bez niego. jeden trzymam w pracy, jeden w domu, jeden wożę w samochodzie. Jeszcze nigdy mnie nie zawiódł. Pozwala na duże oszczędności i zawsze się sprawdza. Nie wymaga napraw, a kupienie go nie sprawia problemu. Zlew, lodówka, pralka, komputer, samochód, meble czy elektronika zawsze dają się przez niego naprawić. Jakby ktoś jeszcze nie wiedział to chodzi mi o WIHAJSTER.

  06.09.2013 19:31
 • Bożena (gość)

  Najbardziej niezbędnym "sprzętem" dla mnie jest samochód. Potrzebuję szybko się przemieszczać i nie wyobrażam sobie innego środka transportu. Ponadto mieszkam w miejscu gdzie "muchy zawracają i diabeł mówi dobranoc" więc bez samochodu musiałabym siedzieć w domu.

  06.09.2013 14:01
 • r_olo@...

  Nie wyobrażam sobie funkcjonowania bez mojego niezawodnego zegarka :-) Po przebudzeniu sprawdzam godzinę, wstaję, ogarniam się, sprawdzam czy się nie spóźnię, wychodzę, jadę do pracy, sprawdzam, super, nie spóźniłem się. Potem w czasie pracy sprawdzam, czy już czas na śniadanie, kawkę, drugie śniadanie, ile do końca pracy, ile do końca pracy, ile do końca pracy, koniec pracy, hurrra itd. itd. Dzięki niemu wszystko mam pod kontrolą :-)

  06.09.2013 09:08
 • natalii sweet1@onet.eu (gość)

  Nie mogę obyć się bez lokówki, gdyż ona tylko daje sobie radę ujarzmić moje włosy :D Bez niej wyglądałabym jak nieszczęście ;)

  05.09.2013 16:20
 • Blu (meg927927@gmail.com) (gość)

  Nie wyobrażam sobie życia bez słuchawek, a to dlatego że kocham muzykę i bez niej wszystko wydaje się takie nudne. Dzięki słuchawkom nie muszę szukać miejsc, gdzie moja muzyka nie będzie innych denerwować, jeżeli puszczę ją na cały regulator. I oczywiście nie ma to jak zasypiać przy muzyce... ;) NOBEL dla Nathaniela Baldwina !!

  05.09.2013 14:29
 • baryla250@...

  Faktycznie-komputer,czy komorka ulatwiaja zycie, ale jednak bez nich mozna sie w zyciu obejsc. Natomiast nie wyobrazam sobie zycia bez lodowki. Jak inaczej w dzisiejszych czasach przechowywac zywnosc i racjonalnie ja gospodarowac? Kiedys ludzie mieli duze spizarnie,czy specjalne lodownie do schladzania zywnosci-ale jak je wygospodarowac w dzisiejszych mieszkaniach? Lodowka nie tylko ulatwia zycia,ale chroni tez nasze portfele przed niepotrzebnymi wydatkami.Niektorzy i tak marnuja zywnosc,ale bez lodowek bedzie to niestety rzecz powszechna!

  05.09.2013 14:24
 • maciejlong@onet.eu (gość)

  JA NIE MOGĘ SIĘ OBEJŚĆ BEZ SŁUCHAWEK DLATEGO ZAWALCZYŁEM O NIE.(CHOCIAŻ ZNAJĄC MOJE SZCZĘŚCIE I TAK NIE WYGRAM). DLACZEGO BEZ SŁUCHAWEK.OTÓŻ DLATEGO ŻE MNIE ŻONA WYZYWA WIECZORAMI JAK IDZIE SPAĆ ŻE MAM ZA GŁOŚNO TELEWIZOR I SŁUCHAWKI W TAKIEJ SYTUACJI SĄ NA WAGĘ ZŁOTA.

  05.09.2013 13:30
NowszeStarsze

Dodaj komentarz

Dodając komentarz, akceptujesz regulamin.

Telemagazyn poleca

Hity dnia

Wszystkie hity »


Logowanie

Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

×