Regulamin konkursu "Konkurs urodzinowy Telemagazynu"

Regulamin konkursu "Konkurs urodzinowy Telemagazynu"

§1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Konkurs urodzinowy Telemagazynu.

§2. Organizatorem konkursu jest Polskapresse Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 41, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym 41.503.000 zł, NIP: 522-01-03-609, zwana dalej "Organizatorem"

§3. Konkurs prowadzony będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§4. Konkurs rozpoczyna się dnia 03.03.2011r. o godzinie 9:00 a kończy w dniu 13.03.2011r. o godzinie 00:00.

§5. Konkurs zostanie przeprowadzony drogą mailową przy użyciu platformy internetowej telemagazyn.pl, zwanej dalej w treści Regulaminu Serwisem.

§6. Uczestnicy Konkursu 1. W Konkursie, na warunkach określonych w Regulaminie, mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie i spełniające warunki ogólne określone w Serwisie. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu w całości; uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do brania udziału w Konkursie.

§7. Zasady konkursu 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu konkursu ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 2. Zadaniem uczestnika jest odpowiedzieć w maksymalnej liczbie osiemdziesięciu słów na pytanie: "Dlaczego powinniśmy obejrzed Twój ulubiony film" - mini recenzja (odpowiedź zwana jest dalej Materiałem Konkursowym). 3. Uczestnik udziela Organizatorowi zgody (licencja) na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub w części, wykorzystanie przesłanych Materiałów Konkursowych na następujących polach eksploatacji: Utrwalenie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym utrwalanie (analogowe i cyfrowe) na nośnikach audiowizualnych, w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych i innych nośnikach zapisu cyfrowego, i w sieci multimedialnej (w tym Internet), wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, rozpowszechnianie i publikowanie Materiału Konkursowego, w tym nadawanie (w tym tzw. simulcasting lub webcasting) w całości lub we fragmentach dowolnie wybranych przez Polskapresse - za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną i nadawanie kablowe, oraz za pośrednictwem satelity, obrót Materiałem Konkursowym oraz jego opracowaniami w kraju i za granicą, w tym także wynajęcie, wydzierżawienie, lub oddanie go do użytku na podstawie innego stosunku prawnego, wypożyczanie, najem, użyczenie lub wymiana nośników, na których utrwalono lub zwielokrotniono Materiały Konkursowe, retransmisja Materiału Konkursowego - w nieograniczonej ilości nagrań, wprowadzenie do pamięci komputera i sieci multimedialnej w tym Internetu w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, wykorzystanie w utworach multimedialnych i na stronach internetowych Polskapresse Sp. z o.o., oraz wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, publiczne i niepubliczne udostępnianie Materiałów Konkursowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności jako SMS, MMS, WAP, w Internecie, telewizji interaktywnej, wideo na żądanie, audio na żądanie, w sieci Wi-Fi i Wi-Max. 4. Uczestnik oświadcza, że jest autorem Materiału Konkursowego. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Organizatorowi zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia Organizatora z obowiązku świadczenia z tego tytułu.

§8. Dane osobowe 1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych przez Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 41.503.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i powiadomienia zwycięzców oraz przekazania nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polskapresse Sp. z o.o., a także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych. 2. Polskapresse Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polskapresse Sp. z o.o. na piśmie. 3. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża nadto zgodę na otrzymywanie od Polskapresse Sp. z o.o. informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w celach związanych z realizacją niniejszego Konkursu. 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże warunkiem otrzymania nagrody w konkursie jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

§9. Zgłoszenie do Konkursu 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w dniach od 03.03.2011r. od godziny 9:00, do 13.03.2011r. do godziny 00:00 przesłać odpowiedź na pytanie: "Dlaczego powinniśmy obejrzed Twój ulubiony film?" (maksimum 80 słów). Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres: telekonkurs@polskapresse.pl

§10. Nagrody w Konkursie 60 filmów DVD. Wartośd zestawu nie przekracza kwoty wolnej od podatku.

§11. Jury w Konkursie 1. Oceny nadesłanych Materiałów Konkursowych dokona Jury powołane przez Organizatora. 2. Ocena Materiałów Konkursowych przez Jury nastąpi w terminie do dnia 16.03.2011. Jury będzie brad pod uwagę oryginalność oraz unikalność prac, dodatkowym atutem będzie dowcipny charakter odpowiedzi. Jury wyłoni laureatów spośród osób, które w terminie nadeślą Materiały Konkursowe. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

§12. Osoby nagrodzone zostaną poinformowane o wygranej i sposobie odebrania nagrody mailowo, w ciągu trzech dni od momentu rozstrzygnięcia Konkursu.

§13. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U.z 2000 r., Nr 14, poz. 176).

§14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody z przyczyn leżących po stronie laureatów osób nagrodzonych. W takim przypadku osoby te tracą prawo do nagrody.

§15. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia trwania konkursu i zmian w regulaminie.

§16. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu w warszawskiej siedzibie Organizatora przy ul. Domaniewskiej 41, oraz na platformie internetowej telemagazyn.pl.

§17. W sprawach nienormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.

§18. Organizator ustanawia konto korespondencyjne dla wszelkiej korespondencji związanej z Konkursem pod adresem e-mail: telekonkurs@polskapresse.pl.

Komentarze

Skomentuj
  • Brak komentarzy.

Dodaj komentarz

Dodając komentarz, akceptujesz regulamin.

Hity dnia

Wszystkie hity »


Logowanie

Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

×