Regulamin konkursu "Konkurs - Żona Idealna"

Regulamin konkursu "Konkurs - Żona Idealna"

§ 1. Nazwa. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą "Konkurs - Żona Idealna".

§ 2. Organizatorzy. 1. Organizatorem konkursu jest Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-672 przy ul. Domaniewskiej 41, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym 41.503.000 zł, NIP 522-01-03-609, zwana dalej "Organizatorem". 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Dobra Communications s.c., z siedzibą w Al. 3 maja 2 lok 69, 00-391 Warszawa, zwana dalej Fundatorem.

§ 3. Miejsce i czas trwania. 1. Konkurs prowadzony będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Konkurs rozpoczyna się 14.10.2011 r. o godzinie 09.00, a kończy w dniu 24.10.2011 r. o godzinie 23:59:59. 3. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie internetowym www.facebook.pl/telemagazyn, zwanym dalej w treści regulaminu Serwisem.

§ 4. Uczestnicy Konkursu. 1. W konkursie, na warunkach określonych w regulaminie, mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie. Udział uczestników małoletnich dopuszczany jest jedynie za zgodą przedstawiciela ustawowego. 2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości i uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.

§5. Zasady Konkursu. 1. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 2. Zadaniem uczestnika jest odpowiedzieć na pytanie "Czy Alicia powinna wybaczyć zdradę byłemu mężowi?". 3. Przesłany materiał powinien zawierać: odpowiedź tekstową na pytanie konkursowe, zwaną dalej Materiałem Konkursowym. 4. Decyzję o przyjęciu na Konkurs nadesłanego Materiału Konkursowego podejmuje Organizator. 5. Uczestnik udziela Organizatorowi zgody (licencja) na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub w części, wykorzystanie przesłanych Materiałów Konkursowych na następujących polach eksploatacji: a. utrwalenie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym utrwalenie (analogowe i cyfrowe) na nośnikach audiowizualnych, w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych i innych nośnikach zapisu cyfrowego, w sieci multimedialnej (w tym Internet), b. wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, rozpowszechnianie i publikowanie Materiału Konkursowego, w tym nadawanie (w tym tzw. simulcasting lub webcasting) w całości lub we fragmentach dowolnie wybranych przez Polskapresse - za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną i nadawanie kablowe, oraz za pośrednictwem satelity, c. obrót Materiałem Konkursowym oraz jego opracowaniami w kraju i za granicą, w tym także wynajęcie, wydzierżawienie, lub oddanie go do używania na podstawie innego stosunku prawnego, d. wypożyczanie, najem, użyczenie lub wymiana nośników, na których utrwalono lub zwielokrotniono Materiały Konkursowe, e. retransmisja Materiału Konkursowego- w nieograniczonej ilości nadań, f. wprowadzenie do pamięci komputera i sieci multimedialnej w tym Internetu w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, g. wykorzystanie w utworach multimedialnych i na stronach internetowych POLSKAPRESSE Sp. z o.o. oraz wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, h. publiczne i niepubliczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności jako SMS, MMS, WAP, w Internecie, telewizji interaktywnej, wideo na żądanie, audio na żądanie, w sieci Wi-Fi i Wi-Max 6. Poprzez zgłoszenie Materiału Konkursowego w sposób określony w niniejszym regulaminie, uczestnik Konkursu oświadcza, że zgłoszony przez niego materiał nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia Materiału Konkursowego do Konkursu oraz udzielenia licencji zgodnie z ust. 5 powyżej.

§ 6. Dane osobowe. 1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 41.503.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i powiadomienia zwycięzców oraz przekazania nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polskapresse Sp. z o.o., a także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych. 2. Polskapresse Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polskapresse Sp. z o.o. na piśmie. 3. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża nadto zgodę na otrzymywanie od Polskapresse Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Polskapresse Sp. z o.o. adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Polskapresse Sp. z o.o. dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Polskapresse Sp. z o.o., a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Polskapresse Sp. z o.o. na odrębnych zasadach. 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże warunkiem otrzymania nagrody w konkursie jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

§ 7. Zgłoszenie do Konkursu. 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w dniach od 14.10.2011 od godziny 09.00, do 24.10.2011 r. do godziny 23:59:59 przesłać odpowiedź na pytanie konkursowe wraz z krótkim uzasadnieniem. 2. Materiały nadesłane po terminie określonym w ust. 1 powyżej nie będą brane pod uwagę przy wyborze osób nagrodzonych. 3. Ocena Materiałów konkursowych przez Jury nastąpi do 27.10.2011 r. 4. Jury wybierze dziesięć najciekawszych Materiałów Konkursowych, których autorzy zostaną nagrodzeni. § 8. Nagrody w konkursie. 1. 10 zestawów gadżetów o wartości 90,-zł każdy (słownie: dziewięćdziesiąt złotych). W skład zestawu wchodzą: koszulka, zawieszka na torebkę, skórka na laptopa. 2. Osoba nagrodzona zostanie poinformowana o wygranej i sposobie odebrania nagrody mailowo lub telefonicznie, w ciągu 3 dni roboczych od momentu wyłonienia. 3. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać nieograniczoną ilość Materiałów Konkursowych. 4. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). 5. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody jego prawo do nagrody wygasa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych, adresu oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz przekazania mu nagrody. § 9. Postępowanie reklamacyjne. 1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia konkursu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach konkursu. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje jedynie uczestnikom konkursu. 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu. 3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym dla siedziby Organizatora.

§ 10. Postanowienia końcowe. 1. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia trwania konkursu i zmian w regulaminie. 2. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom konkursu do wglądu w Gdańskiej siedzibie Organizatora przy ul. Targ Drzewny 9/11 oraz na stronie www.telemagazyn.pl. 3. W sprawach nienormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.

Komentarze

Skomentuj
  • Brak komentarzy.

Dodaj komentarz

Dodając komentarz, akceptujesz regulamin.

Hity dnia

Wszystkie hity »


Logowanie

Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

×