REGULAMIN KONKURSU SMSowego "TELE MAGAZYN ROZDAJE NAGRODY

REGULAMIN KONKURSU SMSowego "TELE MAGAZYN ROZDAJE NAGRODY

R E G U L A M I N KONKURSU "TELE MAGAZYN ROZDAJE NAGRODY"

I. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w punkt 2.1. poniżej; b. Koordynator Techniczny - podmiot wyspecjalizowany do przyjmowania wiadomości SMS Premium wskazany w pkt. 2.3. poniżej; c. Operatorzy Telefonii Komórkowej - firmy telekomunikacyjne świadczące usługi sieci GSM na terenie Polski; d. Premium SMS - usługa w standardzie GSM, w ramach, której wysłanie wiadomości SMS przez Uczestnika związane jest z pobraniem przez Operatora Telefonii Komórkowej opłaty wyższej niż standardowa opłata za przesłanie SMS z telefonu komórkowego na inny telefon komórkowy; e. Konkurs - Konkurs opisany w dalszej części niniejszego Regulaminu; f. Abonent - Użytkownik sieci telefonii GSM zarówno w systemie abonamentowym jak systemie pre-paid w sieciach GSM Operatorów Telefonii Komórkowej; g. Uczestnik - Abonent biorący udział w Konkursie; h. Laureat - osoba, która wygrała nagrodę w Konkursie; i. Numer Premium SMS - numer Premium SMS podany Uczestnikowi w celu aktywacji uczestniczenia w Konkursie; j. Wiadomość SMS (SMS) - wiadomość tekstowa, wysyłana przez Uczestnika na numer Premium SMS; k. SMS zgłoszeniowy - to wiadomość SMS o treści TELE MAGAZYN , którą Uczestnik przesyła na numer 72008; l. Komisja konkursowa - zespół osób powołanych przez Organizatora do nadzoru i organizacji Konkursu. W skład Komisji konkursowej wchodzą Dariusz Kasprzak, Paweł Pakosz i Dorota Pacocha m. Nagroda - nagrody opisane w pkt 4 Regulaminu; n. Regulamin - niniejszy Regulamin Konkursu. II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2.1. Organizatorem Konkursu jest Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 41, kod pocztowy: 02 - 672, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem KRS 0000002408, NIP 522-01-03-609.

2.3. Czynności związane z techniczną obsługą Konkursu Organizator powierzył firmie Bild Presse Polska sp. z o. o. sp.k. 2.4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.5. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia 26.11.2010 r. do dnia 16.12.2010 r., przy czym rozpatrywanie reklamacji oraz czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród zakończą się do dnia 22 grudnia 2010 r. Uczestnictwo w Konkursie odbywa się poprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem wiadomości SMS w trzech etapach . W pierwszym okresie w okresie od 26.11.2010 r. od godziny 6.00 do 02.12.2010 r., do godziny 16.00. Drugi etap w okresie od 03.12.2010 r. od godziny 6.00 do 09.12.2010 r., do godziny 16.00. Trzeci etap w okresie od 10.12.2010 r. od godziny 6.00 do 16.12.2010 r., do godziny 16.00. 2.6. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna opisana w pkt 2.8., która w okresie od 26.11.2010 od godziny 6:00 r. do 16.12.2010 do godziny 16:00 r. w dowolnym miejscu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wyśle SMS zgłoszeniowy. 2.7. Udział w Konkursie jest dobrowolny. 2.8. Z zastrzeżeniem pkt 2.13. poniżej Uczestnikiem niniejszego Konkursu może być każda osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego), która w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia następujące warunki: a. posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; b. zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia; c. jest osobą pełnoletnią (za osobę pełnoletnią Organizator uważać będzie osobę, która w dniu wysłania zgłoszeniowego SMS-a ma ukończone 18 lat). d. posiada pełną zdolność do czynności prawnych. 2.9. W celu uczestniczenia w Konkursie Uczestnik Konkursu powinien posiadać aktywny, w jednej z sieci GSM Operatorów Telefonii Komórkowej w Polsce, telefon komórkowy. 2.10. Konkurs jest dostępny wyłącznie dla Uczestników w zasięgu sieci GSM Polskich Operatorów Komórkowych. 2.11. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału lub przesłanie zgłoszenia po terminie spowoduje nieważność zgłoszenia. 2.12. Przesłanie SMS-a zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu. 2.13. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin, jak również inne osoby biorące bezpośredni udział w organizacji Konkursu. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: rodziców, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE PROMOCYJNYM 3.1. Konkurs podzielono na 3 Etapy: a. Etap 1 - (od 26.11.2010 r. do 02.12.2010 r.). W tym etapie należy wysłać SMS-a zgłoszeniowego. Szczegóły opisane w pkt 2.5. 2 grudnia o godzinie 17:00 do wszystkich osób, które zgłosiły się w tym etapie do Konkursu wysłane jest pytanie konkursowe na które należy udzielić jak najszybciej prawidłowej odpowiedzi. b. Etap 2 - (od 03.12.2010 r. do 09.12.2010 r.). W tym etapie należy wysłać SMS-a zgłoszeniowego. Szczegóły opisane w pkt 2.5. 9 grudnia o godzinie 17:00 do wszystkich osób, które zgłosiły się w tym etapie do Konkursu wysłane jest pytanie konkursowe na które należy udzielić jak najszybciej prawidłowej odpowiedzi. c. Etap 3 - (od 10.12.2010 r. do 16.12.2010 r.). W tym etapie należy wysłać SMS-a zgłoszeniowego. Szczegóły opisane w pkt 2.5. 16 grudnia o godzinie 17:00 do wszystkich osób, które zgłosiły się w tym etapie do Konkursu wysłane jest pytanie konkursowe na które należy udzielić jak najszybciej prawidłowej odpowiedzi.

3.2 SMS zgłoszeniowy o treści: TELE MAGAZYN należy wysłać na numer 72008 z telefonu komórkowego (opłata za wysłanie 1 [jednego] SMS-a na numer 72008 wynosi 2 zł + VAT / 2,44 zł z VAT). Następnie należy odpowiedzieć poprawnie na pytanie zadane przez system SMS zawarte w SMS-ie o którym mowa w pkt 3.3. poniżej w jak najkrótszym czasie zgodnie z pkt 3.1. 3.3. System w terminach podanych w pkt 3.1 prześle 1 (jedno) pytanie do osób, które w danym etapie wysłały SMS-a zgłoszeniowego (SMS musi zostać zarejestrowany w systemie). Zadaniem Uczestnika w I, II i III finale będzie udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie zadane przez system SMS w jak najkrótszym czasie. Organizator będzie brał pod uwagę czas od momentu wysłania przez system SMS wyspecjalizowanego podmiotu SMS-a z pytaniem finałowym do momentu rejestracji w systemie SMS poprawnej odpowiedzi Uczestnika na zadane pytanie (opłata za wysłanie 1 [jednego] SMS-a na numer 72008 wynosi 2 zł + VAT / 2,44 zł z VAT). 3.4. Nagrody w Konkursie będą przyznawane w następujący sposób: 2 grudnia, 9 grudnia i 16 grudnia pierwszy uczestnik, który udzieli prawidłowej odpowiedzi na zadane przez system SMS pytanie konkursowe (czas odpowiedzi na pytanie będzie najkrótszy spośród innych zarejestrowanych przez wyspecjalizowany podmiot działający w imieniu Organizatora czasów udzielenia poprawnej odpowiedzi na pytanie, w czasie trwania Konkursu), o ile uczestnik ten spełni wszystkie warunki opisane w niniejszym Regulaminie, wygra jedną Nagrodę, w postaci Telewizora LCD. 3.5. W Konkursie uwzględniane będą jedynie SMS-y wysyłane za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie będą uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą Internetu. 3.6. W odpowiedzi na każdy wysłany prawidłowy SMS zgłoszeniowy będzie odsyłany SMS zwrotny potwierdzający zgłoszenie udziału w Konkursie oraz informację o planowanym pytaniu konkursowym w zależności od etapów. Dla Etapu I pytanie zostanie przesłane 2 grudnia o godzinie 17:00, dla etapu II pytanie zostanie przesłane 9 grudnia o godzinie 17:00, dla etapu III pytanie zostanie przesłane 16 grudnia o godzinie 17:00. 3.7. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dotarciu SMS-a do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ SMS-a na serwer systemu teleinformatycznego Koordynatora Technicznego. 3.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci GSM, za pośrednictwem których Uczestnicy przesyłają SMS-a. 3.9. Czas nadesłania SMS-ów w Konkursie będzie rejestrowany przez system Koordynatora Technicznego. 3.10. Jeżeli czas odpowiedzi na pytanie konkursowe w poszczególnych etapach konkursu będzie identyczny u kilku Uczestników, wówczas jako pierwsza pod uwagę będzie brana osoba, która wysłała jako pierwsza SMS-a zgłoszeniowego.

IV. PULA NAGRÓD W KONKURSIE 4.1. Nagrodami w Konkursie są: a. Telewizor LCD - 1 szt. w każdym etapie konkursu. Wartość nagrody to 1459 zł 4.2. Wygrana w Konkursie z pkt. 4.1 podlega opodatkowaniu z tytułu wygranej na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2002, Nr. 14, poz. 176 z późn. zm.). Nagroda zostanie wydana laureatowi dopiero po okazaniu dowodu wpłaty podatku o którym mowa wyżej. Dowód wpłaty powinien zostać przesłany do siedziby Organizatora lub na adres mailowy: konkursy@polskapresse.pl. 4.3. Laureatom w Konkursie nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za nagrody określone w niniejszym Regulaminie.

V. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE ORAZ NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU 5.1. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni spośród tych Uczestników, którzy spełnią wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie. 5.2. Czas udzielenia odpowiedzi w każdym Etapie Konkursu liczony będzie od momentu wysłania SMS-a zwrotnego zawierającego pytanie konkursowe do momentu zarejestrowania w systemie teleinformatycznym, stworzonym na potrzeby niniejszego Konkursu, prawidłowego SMS-a zawierającego poprawną odpowiedź, przesłaną w formacie wskazanym przez Organizatora w SMS-ie z pytaniem konkursowym. 5.3. Nagrodę wygra Uczestnik, który odpowie poprawnie na zadane przez system SMS pytanie finałowe w jak najkrótszym czasie, pod warunkiem, że spełni wszystkie warunki niniejszego Regulaminu. 5.4. Organem sprawującym nadzór nad prawidłowością i przebiegiem konkursu oraz wyborem laureatów będzie powołana przez Organizatora wewnętrzna Komisja. Komisja ta rozstrzyga wszystkie wątpliwości związane z niniejszym Konkursem. 5.5. Komisja dokonując wyboru najlepiej wykonanego zadania konkursowego, weźmie pod uwagę prawidłowość zgłoszenia zgodnie z §2 i §3 oraz kryterium czasu odnotowanego przez system Koordynatora Technicznego. 5.6. Decyzje Komisji są ostateczne. Jednakże zapis ten nie wyłącza dochodzenia przez Uczestnika roszczenia w postępowaniu reklamacyjnym.

VI. SPOSÓB OGŁASZANIA WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE PROMOCYJNYM 6.1. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.telemagazyn.pl do dnia 20 grudnia 2010 r. 6.2. Z Laureatami Organizator skontaktuje się poprzez przesłanie wiadomości SMS informującej o wygranej najpóźniej do dnia 18 grudnia 2010 r. na numer telefonu komórkowego, z którego Laureat dokonał połączenia z numerem konkursowym 72008. Treść SMS-a, którego otrzyma osoba wytypowana do nagrody w Konkursie jest następująca: Wygrałeś w konkursie Tele Magazynu. Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem:022 201 41 00. Zapraszamy do czytania Tele Magazynu. 6.3. Laureat, który został poinformowany o nagrodzie zgodnie z punktem 6.2. otrzyma od Organizatora listownie w ciągu 7 dni instrukcję dotyczącą warunków odbioru nagrody. 6.4. Treść oświadczenia jakie winien przesłać Laureat jest następująca: "Zapoznałem się z regulaminem konkursu a w tym z pkt. 9 regulaminu dotyczącym przetwarzania danych osobowych oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskapresse S.p z o.o. zgodnie z zapisami regulaminu konkursu w tym wydania nagrody i ogłoszenia wyników na stronie www.telemagazyn.pl. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Konkursu "Tele Magazyn rozdaje nagrody" i wyrażam zgodę na jego treść." 6.5. Laureat, który poda dane określone instrukcji warunków odbioru nagrody wraz z pisemnym oświadczeniem, o którym mowa w pkt.6.4 powyżej, wyrazi zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska oraz nazwy miasta, w którym jest zameldowany na stronie internetowej www.telemagazyn.pl i w celu ogłoszenia wyników przez okres od 20 grudnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 6.6. Laureaci zostaną dodatkowo powiadomieni przez Organizatora o wygranej telefonicznie do dnia 20 grudnia 2010 r. Próba uzyskania połączenia z Laureatem podejmowana jest co najmniej trzykrotnie w ciągu dwóch kolejnych dni, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie będzie obejmować co najmniej 5 sygnałów. 6.7. W przypadku braku połączenia, braku wiadomości SMS od Laureata, braku kontaktu z Laureatem z przyczyn leżących po stronie Laureata w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu traci on prawo do nagrody. W takim przypadku Laureatem zostanie Uczestnik, który jako kolejny udzielił prawidłowej odpowiedzi na pytanie Konkursowe danego etapu Konkursu w najkrótszym czasie. 6.9. Warunkiem uzyskania prawa do nagród jest przesłanie do dnia 31 grudnia 2010 r. na adres Polskapresse Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41,02 - 672 Warszawa wypełnionych dokumentów, o których Zwycięzca poinformowany zostanie w SMS-ie oraz podczas rozmowy telefonicznej, o których mowa w pkt 6.5, 6.6 i 6.7. Decyduje data otrzymania ww. informacji i dokumentów przez Organizatora. Uczestnik, który nie prześle wymaganych informacji oraz dokumentów we wskazanym terminie, traci prawo do nagrody. W takim przypadku Laureatem zostanie Uczestnik, który jako kolejny udzielił prawidłowej odpowiedzi na pytanie Konkursowe w najkrótszym czasie. Procedura będzie ponawiana dwukrotnie. W przypadku braku kontaktu z drugim wytypowanym do danej nagrody Laureatem nagroda przepada i pozostaje w dyspozycji Organizatora. 6.10. Laureat danej nagrody zobowiązany jest podpisać protokół odbioru nagrody, który firma kurierska przekaże Organizatorowi. Podczas odbioru Nagrody Laureat winien jest okazać dowód osobisty w celu potwierdzenia zgłoszonych przez niego danych. 6.14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez nagrodzonego Uczestnika adresu do korespondencji lub zmianę innych danych - uniemożliwiającą przesłanie Uczestnikowi nagrody, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody, która pozostaje własnością Organizatora. 6.15. Nagrody nie wydane przepadają i pozostają w dyspozycji Organizatora.

VII. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 7.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia niniejszego Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie, listem poleconym na adres Polskapresse Sp. z o.o., jednakże nie później niż do 22 grudnia 2010 r. (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje doręczone Organizatorowi po dniu 13 grudnia 2010 r. nie będą rozpatrywane pomimo ich prawidłowego wniesienia na poczcie. 7.2. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania Uczestnika i numer telefonu, z którego przesłał SMS-a zgłoszeniowego, jak również dokładny opis i powód reklamacji. 7.3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję o której mowa w pkt. 5.4. - 5.6. w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Komisji. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Komisji listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 7.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem firm kurierskich oraz Poczty Polskiej, a w szczególności zniszczenie, uszkodzenie, a także nieterminowe doręczenie lub brak doręczenia reklamacji.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA 8.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach SMS-owych określonych w niniejszym Regulaminie. Organizator nie ponosi także odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci GSM, za pośrednictwem, których Uczestnicy przesyłają SMS-y. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane siłą wyższą zakłócenia lub przerwy w działaniu aplikacji technicznej, przy pomocy, której przeprowadzany jest Konkurs, w szczególności za opóźnienia w komunikacji spowodowane obciążeniami łącz telekomunikacyjnych. 8.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości wydania nagród Laureatom z powodu: - nieprawidłowego wysłania SMS-a, - niemożliwości kontaktu z Laureatem; - niedotrzymania przez Uczestnika terminów wskazanych przez Organizatora w niniejszym Regulaminie w szczególności terminów nadsyłania SMS-ów oraz terminów nadsyłania danych osobowych niezbędnych do wydania nagrody; - odmowy przyjęcia nagrody przez Laureata; - niemożności odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata Konkursu; - opóźnień lub jakiekolwiek przeszkód w wydaniu nagrody spowodowanych siłą wyższą. 8.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione przez system SMS, treści przesyłane SMS-em, indywidualne ustawienia telefonów komórkowych oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych. 8.4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących prawa własności do posiadanych telefonów komórkowych, z których Uczestnicy wysyłają SMSy. Uprawnioną do otrzymania nagrody jest osoba, której dane zostaną podane Organizatorowi zgodnie z pkt. 6.3. Regulaminu Konkursu.

IX. DANE OSOBOWE 9.1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę
na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie.
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych przez Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości
41.503.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu,
wyłonienia i powiadomienia zwycięzców oraz przekazania nagród, w szeroko pojętych celach
marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polskapresse Sp. z o.o., a także w celach
statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
 9.2. Polskapresse Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania
i usuwania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do
przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi
na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście
zwracać się do Polskapresse Sp. z o.o. na piśmie.
 9.3. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża
nadto zgodę na otrzymywanie od Polskapresse Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, w tym na podane Polskapresse Sp. z o.o. adresy e-mail oraz / albo numery
telefonów, informacji handlowej od Polskapresse Sp. z o.o. dotyczącej produktów i
usług oferowanych przez Polskapresse Sp. z o.o., a także produktów i usług podmiotów
współpracujących z Polskapresse Sp. z o.o. na odrębnych zasadach.
 9.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże warunkiem otrzymania nagrody w
konkursie jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.


X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 10.1. Regulamin dostępny będzie w siedzibie Polskapresse Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.telemagazyn.pl 10.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa. 10.3. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. Wizerunek nagród przedstawiony w materiałach reklamowych może odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu. 10.4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmówić mu przyznania nagrody, w stosunku, do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem. Uprawnienie to przysługuje w szczególności w przypadku powzięcia wiedzy o korzystaniu ze sprzętu komputerowego przy wysyłaniu wiadomości SMS. 10.5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. O ewentualnych zmianach Regulaminu Uczestnicy Konkursu będą informowani poprzez stronę www.telemagazyn.pl.

Komentarze

Skomentuj
  • Brak komentarzy.

Dodaj komentarz

Dodając komentarz, akceptujesz regulamin.

Hity dnia

Wszystkie hity »


Logowanie

Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

×