Regulamin konkursu "Telemagazyn.pl - konkurs urodzinowy"

Regulamin konkursu "Telemagazyn.pl - konkurs urodzinowy"

§ 1. Nazwa. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą "Telemagazyn.pl - konkurs urodzinowy" § 2. Organizatorzy. 1. Konkurs pod nazwą "Telemagazyn.pl - konkurs urodzinowy" organizowany jest przez Polskapresse Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 41, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, zwaną dalej ORGANIZATOREM, właściciela serwisu www.telemagazyn.pl. § 3. Miejsce i czas trwania. 1. Konkurs prowadzony będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Konkurs rozpoczyna się 17.03.2014 r. o godzinie 13.00, a kończy w dniu 06.04.2014 r. o godzinie 23:59:59. 3. Wyniki konkursu zostaną podane nie później niż 11.04.2014 r. 4. Konkurs zostanie przeprowadzony i ogłoszony w serwisie www.telemagazyn.pl, zwanym dalej w treści regulaminu Serwisem.
§ 4. Uczestnicy Konkursu. 1. W konkursie, na warunkach określonych w regulaminie, mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie. Udział uczestników małoletnich dopuszczany jest jedynie za zgodą przedstawiciela ustawowego. 2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości i uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. 3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. §5. Zasady Konkursu. 1. Zadaniem uczestnika jest napisanie recenzji dowolnego programu telewizyjnego i wysłanie jej poprzez formularz konkursowy dostępny na stronie urodziny.telemagazyn.pl. Recenzja nie może być dłuższa niż na 2000 znaków ze spacjami. 2. Przesłany materiał zwany będzie dalej Materiałem Konkursowym. 3. Organizator ma prawo odmowy przyjęcia do Konkursu nadesłanego Materiału Konkursowego jeżeli Materiał Konkursowy lub Uczestnik, który go nadesłał nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu, Materiał Konkursowy został przesłany po zakończeniu Konkursu lub jeżeli Materiał Konkursowy sprzeczny będzie z mającymi zastosowanie przepisami prawa lub będzie godził w prawa osób trzecich. 4. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej zgody (licencja) na wielokrotne, nieograniczone w czasie i co do terytorium, w całości lub w części, wykorzystanie przesłanych Materiałów Konkursowych na następujących polach eksploatacji: a. utrwalenie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym utrwalenie (analogowe i cyfrowe) na nośnikach audiowizualnych, w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych i innych nośnikach zapisu cyfrowego, w sieci multimedialnej (w tym Internet), b. wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, rozpowszechnianie i publikowanie Materiału Konkursowego, w tym nadawanie (w tym tzw. simulcasting lub webcasting) w całości lub we fragmentach dowolnie wybranych przez Organizatora - za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną i nadawanie kablowe, oraz za pośrednictwem satelity, c. obrót Materiałem Konkursowym oraz jego opracowaniami w kraju i za granicą, w tym także wynajęcie, wydzierżawienie, lub oddanie go do używania na podstawie innego stosunku prawnego, d. wypożyczanie, najem, użyczenie lub wymiana nośników, na których utrwalono lub zwielokrotniono Materiały Konkursowe, e. retransmisja Materiału Konkursowego- w nieograniczonej ilości nadań, f. wprowadzenie do pamięci komputera i sieci multimedialnej w tym Internetu w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, g. wykorzystanie w utworach multimedialnych i na stronach internetowychOrganizatora oraz wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, h. publiczne i niepubliczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności jako SMS, MMS, WAP, w Internecie, telewizji interaktywnej, wideo na żądanie, audio na żądanie, w sieci Wi-Fi i Wi-Max 5. Poprzez zgłoszenie Materiału Konkursowego w sposób określony w niniejszym regulaminie, uczestnik Konkursu oświadcza, że zgłoszony przez niego materiał nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia Materiału Konkursowego do Konkursu oraz udzielenia licencji zgodnie z ust. 5 powyżej. § 6. Dane osobowe. 1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Polskapresse Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 41, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i powiadomienia zwycięzców, opublikowania listy zwycięzców oraz przekazania nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polskapresse Sp. z o.o., a także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych. W powyższym zakresie dane osobowe uczestników Konkursu mogą być również powierzone do przetwarzania osobom trzecim współpracującym z Organizatorem. 2. Polskapresse Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polskapresse Sp. z o.o. na piśmie. 3. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża nadto zgodę na publikację imienia i nazwiska na stronie Serwisu. 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże warunkiem otrzymania nagrody w konkursie jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. § 7. Zgłoszenie do Konkursu. 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w dniach od 17.03.2014 od godziny 13.00, do 06.04.2014 r. do godziny 23:59:59 przesłać poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.urodziny.telemagazyn.pl recenzji dowolnego programu telewizyjnego. Recenzja nie może być dłuższa niż na 2000 znaków ze spacjami. 2. Materiały nadesłane po terminie określonym w ust. 1 powyżej nie będą brane pod uwagę przy wyborze osób nagrodzonych. 3. Ocena Materiałów konkursowych przez powołane przez Organizatora Jury nastąpi do 11.04.2014 r. 4. Jury wybierze dziesięć Materiałów Konkursowych, których autorzy zostaną nagrodzeni. § 8. Nagrody w konkursie. 1. Miejsce: I - Tablet ASUS Transformer TF300TG-IE004A o wartości 2.410,80 PLN brutto Miejsca II, III - Tablet ASUS ME173X TABLETY ANDROID <7.1" o wartości 699 PLN brutto Miejsca IV, V, VI, VII, VIII, IX, X - zestawy kosmetyków marki Tołpa

  1. Osoba nagrodzona zostanie poinformowana o wygranej i sposobie odebrania nagrody mailowo lub telefonicznie, w ciągu 3 dni roboczych od momentu wyłonienia.
  2. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać jeden Materiał Konkursowy.
  3. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, osoba która przyjęła nagrodę ma obowiązek wpłacić Organizatorowi kwotę należnego, zryczałtowanego podatku przed jej otrzymaniem. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; w takim przypadku uczestnik Konkursu zobowiązany jest podać na rzecz Organizatora wszelkie dane niezbędne do prawidłowego przekazania i rozliczenia w/w podatku. Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość w pieniądzu.
  4. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków Regulaminu, nie odeśle danych adresowych do wysyłki w ciągu 14 dni roboczych, lub nie odbierze przyznanej mu nagrody jego prawo do nagrody wygasa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych, adresu oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz przekazania mu nagrody. § 9. Postępowanie reklamacyjne.
  5. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia konkursu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach konkursu.
  6. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
  7. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

§ 10. Postanowienia końcowe. 1. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia trwania konkursu i zmian w regulaminie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich podania do wiadomości Uczestnikom przez publikację regulaminu w nowym brzmieniu na stroniewww.telemagazyn.pl. Zmiany nie naruszają praw już nabytych. 2 Uczestnictwo w Konkursie zobowiązuje do przestrzegania Konkursu Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom Konkursu do wglądu w warszawskiej siedzibie Organizatora przy ul. Domaniewskiej 41 w Warszawie oraz na stronie www.telemagazyn.pl. 3. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Materiały reklamowo-promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. 4. W sprawach nienormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Komentarze

Skomentuj
  • Brak komentarzy.

Dodaj komentarz

Dodając komentarz, akceptujesz regulamin.

Hity dnia

Wszystkie hity »


Logowanie

Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

×