Regulamin konkursu SMS-owego

Regulamin konkursu SMS-owego zwanego dalej „Konkursem”.

Art. 1
Postanowienia ogólne
1. Konkurs organizowany jest przez Polska Press Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 45, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609 zwaną dalej Organizatorem.
2. Konkurs Organizowany jest na łamach Tele Magazynu, Tele Programu i TV Pilota oraz Telemagazyn.pl, zwanych dalej Tytułami. 
3. Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 
4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu a także członkowie ich najbliższej rodziny.

Art. 2 
Warunki uczestnictwa w Konkursach
1. W Konkursie może uczestniczyć każda osoba pełnoletnia, która wyśle SMS-a z odpowiedzią na zadane pytanie. 
2. Konkurs polega na wykonaniu zadania podanego w treści konkursu i będzie się odbywał w terminie podanym w treści konkursu, opublikowanym na łamach Tytułów.

Art. 3
Zasady przeprowadzania Konkursów 
1. Odpowiedzi na zadanie wskazane w Art. 4 pkt 2 należy przesłać za pomocą SMS-a Premium pod numer pod numer 72355 ( koszt: 2,46 z VAT zł) wpisując prefiks DG, treść wiadomości oraz imię i nazwisko, np. DG.treść uzasadnienia. Jan Kowalski. Szczegółowe dane zawarte są w treści konkursu. 
2. Kwota obejmuje płatność za SMS o liczbie znaków 160 (bez polskich znaków). W przypadku przekroczenia liczby znaków opłata zostanie pobrana za kolejną wiadomość. 
3. W odpowiedzi na sms Uczestnik otrzymuje sms zwrotny z podziękowaniem za wzięcie udziału w konkursie bądź sms zwrotny z informacją, że sms jest błędny.  
4. Wysyłając SMS-a Premium, uczestnik Konkursu oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym Regulaminem i akceptuje jego treść. 
5. Zwycięzcami Konkursu zostają autorzy trzech najciekawszych zgłoszeń, wyłonieni przez Komisję Konkursową.
6. Obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes.
7. Dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora. 
8. Wiadomość sms można wysłać tylko z terytorium Rzeczypospolitej Polski. 

Art. 4 
Ochrona danych osobowych
1. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych. 
2. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. 
3. Przystępując do udziału w niniejszym Konkursie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Konkursu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej za pośrednictwem wiadomości SMS w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy hermes@polskapress.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości. 

Art. 5
Ogłoszenie wyników Konkursu
1. Komisja Konkursowa po wyłonieniu zwycięzcy, powiadomi ich/go telefonicznie lub SMS-owo, dzwoniąc na numer, z którego nastąpiło zgłoszenie. 
2. W przypadku kontaktu telefonicznego Organizator kontaktuje się ze zwycięzcą trzykrotnie na przestrzeni 4 godzin. W przypadku nieodebrania połączenia, nagroda przechodzi na kolejnego uczestnika konkursu. 
3. Informacja o tym, w jaki sposób organizator poinformuje zwycięzców o wygranej zamieszczona jest w treści konkursu. 

Art. 6 Nagrody w Konkursie
1. Nagrody są każdorazowo przyznawane w ilości i rodzaju zgodnym z treścią konkursu zamieszczonego na łamach Tytułów.
2. Nagroda nie może być zamieniona na ekwiwalent pieniężny. 
3. Nagroda zostanie wysłana pocztą na adres przesłany SMS-em przez zwycięzcę konkursu.
4. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Konkursie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
5. Fundatorem nagrody jest van Almsick & Team GmbH & Co KG, Südliche Münchner Str. 24, 82031 Grünwald. Nagrody w imieniu fundatora wydaje Organizator.

Art. 7
Reklamacje
1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora (Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Konkursu. 
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu. 
3. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym. 

Art. 8
Prawa autorskie
1. Zgłaszając się do udziału w Konkursie w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie Uczestnik, oświadcza i zapewnia, iż Uczestnik nie będzie naruszał praw, w tym praw autorskich i praw pokrewnych lub dóbr osobistych osób trzecich, a treść będzie zgodna z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego. Publikacja odpowiedzi konkursowej nie będzie rodziła po stronie Organizatora obowiązku wypłaty jakichkolwiek wynagrodzeń osobom trzecim ani Uczestnikowi bądź innego rodzaju odpowiedzialności z tytułu korzystania lub naruszenia praw majątkowych lub osobistych. 
2. Jeżeli Organizator w następstwie publikacji odpowiedzi Uczestnika poniesie koszty związane z naruszeniem praw lub dóbr osobistych osób trzecich, niezgodnością z prawem bądź naruszeniem autorskich praw osobistych lub majątkowych twórców – Uczestnik, pokryje te koszty w całości, w tym w szczególności pokryje równowartość wszelkich wydatków powstałych w związku z ustalaniem, czy roszczenia osób trzecich są zasadne, w tym koszty i wydatki na obsługę prawną i zastępstwo prawne. Jednocześnie Uczestnik, zobowiązuje się przystąpić (wstąpić) – jeżeli zaistnieje taka możliwość pod względem procesowym - do ewentualnych postępowań sądowych będących konsekwencją powołanych wyżej naruszeń. 
3. Z chwilą przesłania odpowiedzi Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, na czas nieoznaczony licencji na korzystanie z odpowiedzi (dalej „Licencja”) na następujących polach eksploatacji: 
a. pobranie, wprowadzenie do pamięci komputera, zapisanie i przechowywanie na wszystkich typach nośników, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami; 
b. modyfikacja warstwy prezentacyjnej, łączenie odpowiedzi z elementami graficznymi, tekstowymi, a także tłumaczenie oraz twórcze przekształcenie, przerobienie, adaptowanie całości odpowiedzi lub jego fragmentów oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszym Regulaminie; 
c. trwałe lub czasowe utrwalanie odpowiedzi i zwielokrotnianie odpowiedzi w szczególności techniką drukarską i reprograficzną w formie materiału prasowego, a także za pośrednictwem programów komputerowych; 
d. korzystanie z odpowiedzi poprzez m.in. publikowanie odpowiedzi w celach marketingowych, promocyjnych, sponsoringowych Organizatora i podmiotów, którym udzielono sublicencji, poprzez odtwarzanie w materiałach reklamowych, prasowych, radiowo-telewizyjnych, kampaniach reklamowych, newsletterach, informacjach prasowych Organizatora, a także publiczne udostępnianie odpowiedzi, jej modyfikacji i utworów zależnych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w aplikacjach internetowych; inne niż określone w pkt. d korzystanie z odpowiedzi w celach marketingowych i promocyjnych Organizatora i podmiotów, którym udzielono sublicencji; 
e. publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtworzenie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie odpowiedzi w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, w tym rozpowszechnienie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych; 
f. prawo do udostępniania Odpowiedzi do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji; 

Art. 9
Postanowienia końcowe
1. Uczestnictwo w Konkursie zobowiązuje do przestrzegania Regulaminu Konkursu. Regulamin pozostaje do wglądu w siedzibie Polska Press Sp. z o.o. ul. Domaniewska 45 Warszawa na Telemagazyn.pl/konkurs. 
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Komentarze

Skomentuj
  • Brak komentarzy.

Dodaj komentarz

Dodając komentarz, akceptujesz regulamin.

Hity dnia

Wszystkie hity »


Logowanie

Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

×